Bookkeeping

VOORLOPIGE BELASTING

Posted on

Voorlopige belasting is betaalbaar teen 31 Augustus 2016 (1ste betaling) en Februarie 2017 (2de betaling) vir die Februarie 2017 belastingjaar.

Die 1ste voorlopige belastingopgawe vir die 2017 belastingjaar se indienings- en betalingsdatum is 31/08/2016. SARS is streng oor die voorlopige belastingbetalings en hef onderskattingsboetes teen 20% waar onderskatting van toepassing is (nie-indiening word geag te wees onderskatting), asook laat betalingsboetes.

Om die onderskattingsboete te vermy moet die volgende nagekom word:

Belasbare inkomste > R1miljoen

Die bedrag wat as skatting gebruik word moet ten minste 80% beloop van die werklike (finale) belasbare inkomste.

Belasbare inkomste < R1miljoen

SARS se skattingsbedrag (Basiese bedrag) kan gebruik word vir die belasbare inkomste. Indien daar van ‘n bedrag gebruik gemaak word wat minder is as die Basiese bedrag, moet hierdie bedrag ten minste 90% beloop van die werklike (finale) belasbare inkomste.

Is ek ‘n voorlopige belastingbetaler?

In terme van die wet is die volgende persone en regspersone voorlopige belastingbetalers:

  • ‘n Persoon wat inkomste verdien anders as net ‘n salaristrekker
  • Maatskappye
  • Trusts