Boekhouding

In terme van die Maatskappywet en die Beslote Korporasiewet moet alle maatskappye en BK’s behoorlike rekeningkundige rekords byhou wat die stand van die finansiële posisie van die maatskappy aandui.

Voorts moet daar jaarliks finansiële jaarstate opgestel word wat voldoen aan die rekeningkundige beleidsraamwerk soos deur die wet bepaal en in sekere gevalle moet die state ‘n verslag bevat wat deur ‘n ouditeur of ‘n professionele rekenmeester afgeteken word.

Die bogenoemde het natuurlik koste implikasies vir die onderneming en daarom is dit belangrik om aan statutêre veriestes te voldoen teen die laagste moontlike koste, maar met die maksimum nut vir die onderneming.

Wat se nut het finansiële state dan nou eintlik vir die besigheidseienaar?

Behalwe vir SARS en die statutêre vereistes, is die eerste ding waarvoor ‘n bank vra wanneer aansoek gedoen word vir finansiering die finansiële jaarstate. Maar dit strek verder as dit.

‘n Goeie ondernemer besef die belangrikheid van tydige en akkurate boekhouding, aangesien dit die telbord is van die sukses van die onderneming en help met die bestuur van die onderneming.

Finkor is gefokus op koste-effektiewe, akkurate boekhouding en opstelling van finansiële jaarstate wat voldoen aan die vereistes van die wet.

‘n Goeie kennis van die belastingwet verseker dat die onderneming so min as moontlik belasting betaal, sonder om die belastingwet te oortree. Dis die tipe diens wat u van Finkor kan verwag.