Belasting

Daar is verskeie belastingtipes waarmee rekening gehou moet word. Indien belasting en die betaling daarvan, nie reg bestuur word nie, kan dit die onderneming se kontantvloei knou, ekstra koste teweeg bring (belasting onnodig betaal, of boetes gehef) en in erge gevalle die einde van die onderneming beteken.

‘n Goeie kennis is dus onontbeerlik vir die ondernemer en by gebrek daaraan, ‘n belasting konsultant met die nodige kennis en ondervinding daarvan.

Hierna volg ‘n kort omskrywing van die algemeenste belastingtipes:

PERSOONLIKE INKOMSTEBELASTING
Word gehef op die belasbare inkomste wat deur ‘n persoon verdien is in ‘n belastingjaar teen die glyskaal-koerse soos jaarliks tydens die begroting aangekondig.

BESIGHEIDSINKOMSTEBELASTING
Word gehef op die belasbare wins van ‘n onderneming van ‘n spesifieke belastingjaar. Die verskillende ondernemingsvorme word belas teen verskillende koerse, bv:
1. Maatskappybelasting teen 28%
2. Trustbelasting teen 40%
3. Eenmansaak – die wins van die eenmansaak word geag deel te vorm van die belasbare inkomste van ‘n persoon soos hierbo omskryf by PERSOONLIKE INKOMSTEBELASTING
4. Kleinsake Korporasie belasting teen 0% tot 28%, onderhewig aan sekere vereistes.

BELASTING OP TOEGEVOEGDE WAARDE (BTW)
BTW is ‘n indirekte belasting wat gehef word teen 14% van ‘n ondernemer se verkoopprys. Die bedrag wat  aan SARS oorbetaal moet word is die verskil tussen die BTW ingesamel met verkope, en die BTW betaal op aankope.

WERKNEMERSBELASTING (LBS/WVF/VHF)
Volgens die belastingwet is elke werkgewer SARS se “agent” vir die insameling van van die werknemersbelastings, wat die volgende is:
LOPENDE BETAAL STELSEL (LBS)
Dis die inkomstebelasting wat van werknemers se salaris afgetrek word en maandeliks deur die werkgewer aan SARS oorbetaal word. Die LBS dien as krediet by die berekening van PERSOONLIKE INKOMSTEBELASTING soos hierbo omskryf.

WERKLOOSHEIDSVERSEKERINGSFONDS
Werkgewer betaal 1% van die werknemer se bruto en die werknemer betaal 1%

VAARDIGHEIDSHEFFING
Werkgewerbydrae van 1% van bruto salarisse wat verpligtend is wanneer die jaarlikse salarisrekening R500,000 oorskry.

ANDER BELASTINGS
Daar is verskeie ander belasting, bv. boedelbelasting, dividendbelasting en andere.

Finkor kan u bystaan om met  die minimum koste deur die belastingdoolhof te kom.